Prawo gospodarcze – zagadnienia

Prawo gospodarcze – zagadnienia

3 września 2021 0 przez akte

Prawo gospodarcze – zagadnienia

Rozliczenia podatkowe VAT-owców i nie VAT-owców to nadal problemy ale coraz mniejsze.
Zdjęcie autorstwa Mikhail Nilov z Pexels

Prawo gospodarcze -jest dyscypliną kompleksową tzn. zawiera różnorodne normy Prawne ( prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, państwowego), wspólną cechą Tych norm jest przedmiot regulacji (dotyczą działalności gospodarczej).

Przestępstwem gospodarczym -jest niegospodarność, pranie pieniędzy, doprowadzanie do Upadłości firmy, doprowadzanie do niewypłacalności. Państwo w pewnym stopniu ingeruje w gospodarkę poprzez licencje, zezwolenia, kontrole itp.

Zobowiązania ( stosunki zobowiązaniowe) – są podstawowym stosunkiem więzi stosunkówPrawnych, które się pojawiają w trakcie działalności gospodarczej, (jeżeli jakiś przedsiębiorca produkuje wyroby, aby je sprzedać, czyli nawiązać stosunek umowny – zobowiązaniowy). Zobowiązanie w rozumieniu prawa cywilnego jest to stosunek prawny zachodzący między dwoma podmiotami dłużnik -wierzyciel, w tym stosunku prawnym dłużnik  jest podmiotem obowiązku, bowiem jest zobowiązany do odpowiedniego zachowania, czyli spełnia świadczenia. Wierzyciel jest podmiotem uprawnienia gdyż może od dłużnika żądać odpowiedniego zachowania, czyli spełnienia świadczenia.

Elementy stosunku zobowiązaniowego

*Dłużnik – Wierzyciel

*Przedmiot stosunku prawnego – to, czego on dotyczy ( świadczenie polegające na zapłacie np. umowa sprzedaży, świadczenie za wykonanie usługi, świadczenie za wykonanie rzeczy).

*Treść stosunku zobowiązaniowego – składa się z prawa podmiotu uprawnienia (wierzytelność),obowiązek dłużnika ( dług).

Dłużnikiem w prawie gospodarczym jest każdy, kto ma zobowiązania.

Długowi towarzyszy odpowiedzialność za dług – dłużnik może spodziewać się prawnych konsekwencji wobec niego, jeżeli nie będzie się wywiązywał z zobowiązania.

Istnieją pewne sytuacje, kiedy długowi nie towarzyszy odpowiedzialność nazywa się zobowiązaniami niezupełnymi lub naturalnymi)

Zobowiązania niezupełne – są nimi zobowiązania z gier i zakładów oraz zobowiązania przedawnione.

Zobowiązania pieniężne i niepieniężne.

Zobowiązania pieniężne – są to zobowiązania, w których świadczenie polega na zapłacie, wszystkie inne zobowiązania są niepieniężne.

Przy zobowiązaniach pieniężnych istnieją II zasady.

~~zobowiązania pieniężne mogą być zaciągane wyłącznie w pieniądzu polskim (wyjątki reguluje prawo dewizowe).

~~zasada nominalizmu – wykonanie zobowiązania pieniężnego winno nastąpić zapłatą sumy nominalnej

Bez względu na zmianę siły nabywczej pieniądza. (Zasada waloryzacji nakazuje przeliczanie zobowiązania pieniężnego przy uwzględnieniu zmiany siły nabywczej pieniądza).

Zasada nominalizmu jest najprostszą metodą.- Zasada waloryzacji jest bardziej sprawiedliwa.

Odstępstwa

~ Strony zawierające zobowiązania pieniężne mogą w umowie umieścić klauzulę waloryzacyjną, może być oparta na parytecie złota, waluty lub towaru tzn. zawierając umowę pożyczki oddajemy jaw takiej samej sile nabywczej pieniądza.

– Sąd może dokonać waloryzacji w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza, sąd może po rozważeniu interesów stron, jeżeli uzna, że wymagają tego zasady życia społecznego, może dokonać waloryzacji pieniądza.

– Kodeks cywilny mówi, że jeżeli zobowiązanie było zobowiązaniem pieniężnym od chwili jego powstania to wykonanie takiego zobowiązania następuje przez zapłatę sumy nominalnej

Zobowiązania solidarne i niesolidarne.

Zobowiązania solidarne są wyjątkiem – solidarnego zobowiązania się nie domniemywa nie zakłada się, lecz należy ją wskazać, udowodnić ( wspólnicy spółki odpowiadają solidarnie, sprzedawca – kupujący, jeżeli są zobowiązani opłatą wobec fiskusa)

Solidarność dzielimy na dwa rodzaje:

* solidarność dłużników – zakłada ona, że musi istnieć wielu dłużników, polega na tym, że ci dłużnicy wobec wierzyciela są zobowiązani w ten sposób, iż wierzyciel może żądać od każdego z dłużników spełnienia świadczenia w całości lub części, przy czym spełnienie świadczenia przez jednego z dłużników zwalnia pozostałych.

*solidarność wierzycieli jest pomyślana w interesie dłużników – zakłada, że musi istnieć kilku wierzycieli przynajmniej dwóch, dłużnik może spełnić wierzytelność wobec jednego wierzyciela w całości.

Zobowiązania podzielne i niepodzielne.

Zobowiązanie podzielne może zostać spełnione częściami, nie wymaga spełnienia w całości. Zobowiązanie niepodzielne jest zobowiązaniem jednorazowym.

Źródła zobowiązań (sposoby powstania zobowiązań)

Wyróżnia się IV źródła zobowiązań.

* czynności prawne

*czyny niedozwolone

*inne zdążenia powodujące powstanie zobowiązania tzw. bezpodstawne wzbogacenie i nienależne świadczenia.

Czynności prawne.

* jest to oświadczenie woli złożone w celu wywołania skutków prawnych.

Mechanizm wywołania czynności prawnych.

* w świadomości budzi się motywacja, przyczyna do dokonania czynności prawnych

* pojawienie się woli wewnętrznej

* ujawnienie woli wewnętrznej ( oświadczenie woli) – złożenia oświadczenia woli możemy dokonać ustnie lub poprzez korespondencje.

Oświadczenie woli uważa się za ujawnione, kiedy adresat mógł się zapoznać z wolą (listonosz wrzucił list do skrzynki). Prawo stanowi tak z praktycznych przyczyn.

Forma oświadczenia woli.

* może być złożona w formie dowolnej, byle w sposób zrozumiały i jasny, czyli cała wola składającego to

Oświadczenie, z tego wynika, iż możemy złożyć oświadczenie woli ustnie, na piśmie, przez fakty konkludentne, z których wynika sposób jednoznaczny i nie budzący żadnych wątpliwości, iż chce oświadczyć wolę.

Formę pisemną możemy dzielić na formę pisemną zwykłą i kwalifikowaną.

Forma pisemna zwykła polega na tym, że spisujemy swoje oświadczenie woli i się pod tym podpisujemy.

Forma pisemna kwalifikowana wymaga dodatkowych elementów

*z urzędowym podpisem (urzędu gminy, notariusza)

*z urzędowym potwierdzeniem daty

*forma aktu notarialnego – polega na tym, że umowę sporządza notariusz ( osoba zaufania publicznego)spisuje oświadczenie woli, na tym oświadczeniu podpisują się osoby składające oświadczenie oraz notariusz przybijając swoją pieczęć, ten akt jest oryginałem i jest przechowywany u notariusza, a strony otrzymuj ą wypis.Jeżeli dana osoba nie może pisać, ale może czytać a ma złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej to inna osoba spisuje oświadczenie woli a następnie ta osoba się podpisuje oświadczając, iż złożyła oświadczenie woli za osobę, która nie może pisać, ale może czytać, następnie osoba nie mogącą pisać musi przybić odcisk palca na tym oświadczeniu. Jeżeli dana osoba nie może czytać a ma złożyć oświadczenie woli, musi to być wykonane w formie aktu notarialnego, notariusz musi zaznaczyć, iż przyj ą oświadczenie od osoby nie mogącej czytać.

Podział formy czynności prawnej z punktu widzenia skutków, jakie może wywołać dokonanie

Czynności prawnej w innej formie.

-forma dobrowolna

-forma szczególna

-forma zastrzeżona pod rygorem utrudnień dowodowych – utrudnienia dowodowe polegają na tym,że w razie dokonania czynności prawnej w innej formie niż wymagana, w tedy w konsekwencji takiego przeoczenia dowód nie będzie brany pod uwagę, taki dowód może się okazać, gdy dojdzie do sprawy między stronami Jako nie ważny.

Wyjątkiem może być jedynie, jeżeli:

– dwie strony się na to godzą

– istnieje początek dowodu na piśmie

-forma zastrzeżona pod rygorem wywołania przez czynność prawną innych skutków niż te, które strony zamierzały wywołać swym oświadczeniem.

Składniki treści czynności prawnej.

– postanowienia przedmiotowo istotne, czyli takie, bez których umowa nie mogłaby dojść do skutku (przedmiot sprzedaży, cena sprzedaży).

– postanowienia nie istotne

Postanowienia podmiotowo istotne muszą być w umowie dotrzymywane, należy do tego:

Warunek

jest to zdążenie przyszłe i niepewne, dodatkowe postanowienie umowne, którego strony warunkują skutki prawne.

Warunek zawieszający -jest to taki warunek, że strony uzależniaj ą wystąpienie skutków prawnych od zaistnienia jakiegoś zdążenia.

Warunek rozwiązujący – skutek nastąpi, zdążenie może się zmienić.

Termin

jest to zdążenie przyszłe, lecz pewne, liczymy w dniach, tygodniach, miesiącach, latach

-jeżeli termin jest liczony w dniach, czas liczony jest do 24/00 dnia następnego.

Wady oświadczenia woli

– są to pewne nieprawidłowości, które dotyczą samego mechanizmu

Podjęcia aktu woli (wewnętrznej) albo są to nieprawidłowości polegające na rozbieżności,

Niezgodności, między wolą wewnętrzną a jej oświadczeniem.

-Wady powodują bezwzględną nieważność czynności prawnych – powoduje brak świadomości lub

Pozorność

– ta czynność z mocy prawa jest nieważna.

– każda osoba może powołać się na tą wadę.

-nie można naprawić trzeba ją dokonać jeszcze raz w sposób poprawny.

-jest nieważna od samego początku.

Względna nieważność powoduje błąd i groźbę – oznacza to, że czynność ta jest zasadniczo ważna, ale ten, kto złożył oświadczenie woli pod wpływem błędu lub groźby może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli, taką czynność można naprawić.

Wady oświadczenia woli nie mają wpływu na zawarcie małżeństwa.

Wady oświadczenia woli.

Błąd i groźba są wadami powodującymi względną nieważność tzn., że skutek prawny jest ważny, ale ten, kto złożył wadliwe oświadczenie woli może się uchylić od skutków prawnych tego oświadczenia. Do momentu uchylenia się czynność prawna pozostaje ważna. Czynność dotknięta względną nieważnością staje się nieważna dopiero po odwołaniu się przez wolodawcę.

Błąd jest to mylne wyobrażenie o rzeczywistym stanie rzeczy albo mylne wyobrażenie treści oświadczenia woli.

Mylne wyobrażenie o rzeczywistości ma miejsce w tedy, gdy ktoś kupuje z myślą, iż kupuje koszulę bawełnianą, a w rzeczywistości kupuje z tworzywa sztucznego.

Pomyłka – błąd, myśl o złożonej woli np. ktoś wypisuje czek na 10000 zł. A myśli, że wypisuje na 1000 Zł.

Błąd, aby mógł być uznany za wadę musi być błędem kwalifikowanym – co do treści, istotny –jest taki błąd, w którym można powiedzieć, że oświadczający wolę nie działał wolę nie działając w błędzie nigdy by go nie popełnił. Co do treści – musi dotyczyć treści prawnej.

Pobudka nie jest częścią błędu, co do treści.

Wyjątek

Błąd wywołany podstępem drugiej strony nie musi być błędem, co do Treści i istotny.

Groźba zwana jest przymusem psychicznym.

– nie jest dużą presją, nie stwarza zagrożenia, któremu się nie da oprzeć

– jest ona pod presją, że kogoś mogą spotkać ujemne konsekwencje fizyczne, ekonomiczne.

Musi być groźbą kwalifikowaną

– bezprawną – gdy wywiera się presję grożąc w sposób bezprawny użycie środków.

– się poważną – taka, że przeciętnie odważny człowiek mógłby się zasadnie tej groźby obawiać.

Uchylenie powinno nastąpić na piśmie i w czasie roku.

Wyzysk

– nie jest wadą oświadczenia woli, ale wywiera podobne skutki prawne powodujące

Względną nieważność.

Jeżeli ktoś wykorzystuje cudze położenie, niedołędztwo, niedoświadczenie i doprowadza taką osobę do rażąco niekorzystnego rozporządzania jej majątkiem – to osoba poszkodowana może w ciągu 2 lat

– żądać zmniejszenia swego świadczenia

– żądać zwiększenia świadczenia kontrahenta

– może żądać rozwiązania umowy –